Nu ook YP408 bij het PIROC

Installatie van de B-compagnie in het Piroc.

Naast de AMX zal ook de YP 408 in het Prinses Irenekamp, het Piroc, bij Eindhoven een vertrouwde verschijning worden. Begin vorige maand hebben de ratelende rupsen gezelschap gekregen van de geruislozer banden van deze pantservoertuigen. Officieel gebeurde dat op de 8e februari met de op richting van de B-instructie compagnie. Delegaties van de vaste bewoners van dit voormalige RAF-kamp en de Rij- en Tractieschool uit Eindhoven waren er die dag getuige van hoe de commandant van de nieuwe compagnie, kapitein N. Th. Hofman, zich meldde bij de commandant Piroc, lt. kol. G. C. Bijl de Vroe. De plechtigheid werd "opgeluisterd'' door acht nieuwe pantservoertuigen, bemand met instructeurs, die de linker en rechtervleugel vormden van het carrť rond de vlaggemast voor het stafgebouw.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Op de oprichtingsdag zijn de woorden "beleid", "beschavingen" en "verantwoordelijkheid" in relatie tot de nieuwe opleiding de nodige keren gevallen. En terecht, want een YP 408-chauffeur die niet rijdt in overeenstemming met deze drie belangrijke eisen is een gevaar voor anderen en voor zich zelf. De instructie is er dan ook in de eerste plaats op gericht om hem dat bij te brengen.

Immers, de YP 408 is geen rups- maar een wielvoertuig en dan nog een met een dieselmotor. Dit stelt dus bijzondere eisen aan het rijden in het terrein. De route zal met overleg gekozen moeten worden om de capaciteiten van dit gepantserde wielvoertuig en de motor zo veel moge lijk uit buiten.
Bijzondere eisen ůůk voor het rijden op de weg. De YP 408-chauffeur neemt, in tegenstelling tot zijn collega op de AMX, zelfstandig deel aan het wegverkeer en dat is met 10 ton gepantserd staal geen sinecure. Daarom kunnen alleen militairen , die reeds in het bezit zijn van een burger-rijbewijs in aanmerking komen voor deze chauffeursopleiding.

Het accent bij de instructie valt niet alleen op het beheersen van de YP 408, maar ook op het onderhoud, een zeer belangrijk aspect bij een kostbaar voertuig als dit.

De chauffeuropleiding voor de YP 408 neemt acht weken in beslag. De eerste tijd rijden de leerlingen alleen op de betonbaan van het Piroc en op een circuit in een nabij gelegen mobcomplex, Piroc 2 genoemd. Manoeuvreren en schakelen vormen de hoofdschotel van dit beginprogramma. Bovendien leert men op Piroc 2 naast allerlei handelingen ook nog te letten op de verkeersborden, die daar in vele variaties kunnen worden geplaatst.
De volgende instructie-fasen voeren de chauffeurs buiten het kamp, eerst op rustige wegen in de omgeving van Eindhoven en tenslotte in het centrum van de Lichtstad. Hierna gaan de leerlingen het terrein in. Een driedaagse oefening in Limburg waarbij o.m. het colonne rijden, de lichte berging, en het gebruik van de bergrem worden beoefend, rondt de opleiding af.

Behalve de chauffeurs zullen ook de boordschutter/plaatsvervangend wagencommandanten (tevens radiotelefonist) in het Piroc voor de YP 408 worden opgeleid. Het zwaartepunt van deze op leiding ligt bij de bediening van het boordwapen, de radio en het onderhoud van het voertuig. Tevens krijgen zij een gedeeltelijke chauffeursopleiding zo dat zij later in geval van nood de taak van de bestuurder kunnen overnemen. Bovendien wordt de boordschutter geleerd om, als de groep is uitgestegen, het commando over de wagen te voeren. Op het Piroc zal men voorts cursussen draaien voor het beroepskader van de gemotoriseerde bataljons (complete rij-en onderhoudscursus van vier weken) leerlingen van SROI en KSI (beperkte rijopleiding) en cadetten en leerlingen van KMA en KMS (oriŽntatie-cursus). Alleen het beroepskader zal in staat worden gesteld het YP 408 rijbewijs te halen. De commandant van de B-instructiecie, rij-examinator kap. Hofman, zijn plaatsvervanger, 1e lnt. B.J. Beekers, csm S. Tauran en de rij-instructeurs, straks 56 voor alle YP 408-voertuigen, zullen tot 1 mei proef kunnen draaien met het opleiden van de chauffeurs voor 11 Gardebataljon Grenadiers en de Infanterieschool. Daarna gaat de opleiding officieel van start met een omscholings- en oriŽntatie cursus. In juni komt de eerste grote groep chauffeurs (lichting 65-2) , die na 8 weken zal instromen in hun parate bataljon.

~~~~~~~


bron: Legerkoerier maart 1965, met dank aan John Bom

 
De Pantserwiel opleidingscompagnie in het Prinses Ireneknmp, het Piroc bij Eindhoven, was op zijn eerste verjaardag, 8 februari j.l., in vol bedrijf. Die dag draaide het instructie-programma normaal door. Men wilde het als een legpuzzel in elkaar sluitende lessen-schema niet onderbreken. Evenmin wenste men de 60 YP 408 pantservoertuigen een dag stil te laten staan. Eerst na de dienst kwam het kader bijeen om op gepaste wijze het eenjarig bestaan van de compagnie te vieren.
Hoewel de verjaardag nauwelijks werd gevierd was deze voor ons toch de aanleiding om de B-cie in het Piroc op te zoeken. Precies een jaar terug waren wij ook in het Prinses lrenekamp om de oprichting van deze YP 408 compagnie bij te wonen. Zegge en schrijve 8 pantservoertuigen en een veertigtal kaderleden stonden toen voor het stafgebouw aangetreden. Onze fotograaf had er weinig moeite mee alles en iedereen op het plaatje te krijgen. Nu zou hem dat heel wat hoofdbrekend hebben gekost, want de personeel- en materieelsterkte is in het afgelopen jaar enorm gegroeid. Er rijden thans maar liefst 60 pantservoertuigen rond met even zoveel rij-instructeurs. Ook het overige kader is sterk uitgebreid. En nog is voor de commandant B-cie, majoor N. Th. Hofman, het einde van de groei niet in zicht.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

De onvermijdelijke terugblik die op zo'n dag past, liet zien dat deze jonge compagnie reeds 23 cursussen heeft gedraaid, zowel voor dienstplichtig- als voor beroepspersoneel. Zes chauffeurs-opleidingen, die elk 8 weken duren, leverden de parate bataljons zo'n 138 chauffeurs op. Als men uitgaat van een gemiddelde van 30 man percursus is dat helemaal geen slecht resultaat. Aan het eind van het vorig jaar werd begonnen met de opleiding van dienstplichtigen tot boordschutter/radio-telefonist. Ongetwijfeld zullen velen deze eerstelingen volgen. Voorts gaf men 8 omscholingscursussen voor het kader van de YP 408 bataljons en tweemaal 4 oriŽntatiecursussen voor
de leerlingen van de SROI en KSI. Ook de leerlingen van de KMS staken het afgelopen jaar in het Piroc hun licht op over de YP 408.

Evenals de andere dagen was ook de 8e februari druk bezet. Instructeurs, cursisten en pantservoertuigen waren voortdurend in beweging. Wij troffen hen o.m. op de betonbaan en bij de garages van Piroc I, in en buiten de lesbarakken op Piroc II en verder
in de wijde omgeving tot in Valkenswaard toe.
Het eerste chauffeurspeloton, waarvan aoo C. H. van Rijn commandant is, hield zich die dag op de "plaat'' bezig met het wekelijks onderhoud van de pantservoertuigen. In de openlucht was dat niet zo'n prettig karwei, maar de weersomstandigheden in aanmerking genomen werd er met enthousiasme gewerkt. Toch zullen deze toekomstige-chauffeurs met jaloerse blikken hebben gekeken naar het 2e chauffeurs peloton dat na de middagpauze van dezelfde "plaat" vertrok voor een rit over de weg. Toen zij wel zeer model wegreden gaf pelotonscommandant, aoo H. A. B. Otto, als trots commentaar dat zijn leerlingen pas de vijfde dag achter het stuur zaten van de tientons pantservoertuigen. Dit zou hun tweede rit buiten het kamp worden. Ging het wegrijden model, de aankomst op de markt van Valkenswaard, een vast punt voor het uitvoeren van het haltappŤl, was nog beter. Terwille van de fotograaf werden alle YP's op een rijtje gezet. Dat uitlijnen gebeurde feilloos en zonder ingrepen van de rij-instructeurs. Wel een bewijs dat de rijdicipline er al goed ingehamerd was. En dat moet ook wel als je met 10 ton pantserstaal aan het normale wegverkeer deelneemt.
Rijden was er die dag niet bij voor het kaderpeloton van 2e lnt J. M. Bleyerveld. Toch bleven de officieren en onderofficieren, die voor een 3-weekse omscholingscursus in dit kaderpeloton waren verenigd, voldoende in beweging, onder meer om de voertuigexercitie onder de knie te krijgen. Overigens wordt het rijden met de YP 408 wel degelijk beoefend door het kaderpeloton. Het beroepspersoneel krijgt bovendien de gelegenheid het rijbewijs voor deze wegreus te halen. Het accent ligt echter op de kennis van het voertuig, de verbindingen, de exercitie, het boordwapen en het onderhoud. 
Voor dit laatste heeft men de beschikking over een opengewerkt model van de YP 408, waarop alle onderdelen, leidingen, smeerpunten etc, duidelijk te zien zijn. Als instructiemiddel is dit ,,ontmantelde'' pantservoertuig, in de wandeling ,,lay-out'' genoemd, beslist onmisbaar.

Het boordschutterspeloton van 2e lnt F. P.A. M. Stikkelbroeck tenslotte dat zich 's ochtends bezig had gehouden met o.m. lessen verbindingen, verrijkte 's middags zijn kennis van de .50 mitrailleur. Van dit boordwapen moeten zij natuurlijk alles weten, maar om te kunnen optreden als waarnemend wagencommandant dienen zij ook van het voertuig zelf de nodige kennis te hebben. Daarom stond er die middag eveneens een uur ,,lay-out'' op hun programma.
Zo zijn de 4 pelotons van de B-cie de 8e februari steeds bezig geweest met zaken die - als gezegd - met de verjaardag niets uitstaande hadden. Al was het dan geen feestprogramma het werd toch vlot afgewerkt. Vlotter dan men van een ťťnjarige mag verwachten. In 12 maanden is de YP 408 Instructie compagnie kennelijk al vrijwel volwassen geworden.
bron: Legerkoerier maart 1966, met dank aan John Bom

TERUG