PIROC - Prinses Irenekamp - Veldhoven

Het kamp bij Veldhoven werd in 1948 gebouwd ten behoeve van de Engelse luchtmacht, de R.A.F. Eind 1961 kwam het ter beschikking wegens vertrek van het Engelse personeel. Begin 1962 werd besloten het vrijgekomen Kamp te benutten voor de vestiging van het Piroc, een rijschool waaraan men door de aanschaffing van de AMX-rupsvoertuigen en het DAF-personeelsvoertuig behoefte had gekregen. Op deze rijschool wordt de basis gelegd voor de mechanisering en de motorisering van het eerste legerkorps, 1LK. Het voormalige kamp van de RAF. Is nu genoemd naar Prinses Irene. De naam is in grote, kleurige letters aan gebracht bij de ingang, van het afgeven kamp, boven een zogenaamde brencarrier, een rupsvoertuig, dat in de tweede wereldoorlog en ook daarna, zoals in het voormalig Nederlands-Indië. is gebruikt. Deze brencarrier brengt de band tot uitdrukking met de voormalige brigade Prinses Irene, een onderdeel van de landmacht dat in de oorlog in Engeland werd opgericht en was gemechaniseerd en gemotoriseerd. Van het Prinses Irenekamp uit zal de mechanisering en motorisering van de Nederlandse landmacht beginnen. De Prinses Irenebrigade overschreed in 1944 in de omgeving van het kamp bij Veldhoven de Nederlandse grens om mee te werken aan de bevrijding. Deze omstandigheden bepaalden voor een groot deel de keuze van de naam voor het kamp.

EINDHOVEN, 3 mei 1962— Begin oktober wordt in het voormalige RAF-kamp in Welschap begonnen met de opleiding van chauffeurs voor de pantser-rups en pantser-wielvoertuigen, die in de loop van 1963 voor het 16de pantser-infanterie-bataljon en het 17de gemotoriseerde bataljon Chassée ter beschikking komen. Binnenkort gaat een aantal toekomstige rijinstructeurs voor een opleiding naar Frankrijk. Begin 1963, als het Pantser Infanterie Rij- en Opleidingscentrum bij Eindhoven (het PIROC) de eerste lichting van een opleiding van ruim twee maanden aflevert, is de modernisering van het 16de infanterie-bataljon, dat de AMX-voertuigen ter beschikking krijgt, een feit. In de loop van 1963 wordt met de opleiding van de manschappen voor de YP-408 begonnen. Dit is het gepantserde wielvoertuig dat Van Doorne's Automobiel Fabrieken in Eindhoven leveren. Over enkele maanden worden al enkele van de achtwielige manschappenvoertuigen beproefd. De prototypes van deze snelle gepantserde wielvoertuigen, die met een lichte mitrailleur worden uitgerust, hebben uitstekend voldaan. De komende weken wordt het voormalige RAF-kamp Welschap (achter de tactische vliegbasis Eindhoven) ingericht als Pantser Infanterie Rij- en Opleidingscentrum. Dit kamp, dat naar 'n ontwerp van de Britse luchtmacht werd gebouwd, is naar Nederlandse legeringsbegrippen vrij luxueus. De stenen gebouwen, waarin de manschappen worden ondergebracht hebben bijvoorbeeld centrale verwarming, een bad en douches. Het kamp ligt in een mooi bosgebied met fraaie gazon-aanleg en een mooie vijver. Er zijn eetzalen en kantines, waarop de commandant van de modernste kazerne in Nederland jaloers zou zijn. Het gebouwencomplex, dat ongeveer een waarde van 7 miljoen gulden heeft, is door de Nederlandse regering van de Britse autoriteiten overgenomen. Op het voormalige RAF-kamp is een grote garage met werkplaatsen, die „geknipt" is voor het opleidingswerk, dat het PIROC gaat doen. Op de staf in Den Haag, waar men bijzonder gelukkig is met dit opleidingscentrum, noemt men het kamp al „Het hotel van Herbrink". Men doelt dan op overste Herbrink, die tot commandant is benoemd. Het PIROC zal rechtstreeks onder bevel van de inspecteur van de infanterie staan. Binnenkort wordt begonnen met de bouw van een betonnen oefenbaan en een grote hindernisbaan. Er zijn nog plannen voor de aanleg van een betonweg naar de Oirschotse heide om de rupsvoertuigen een snelle verbinding met de oefenterreinen in de natuur te geven, die ook beter ontwaterd moeten worden. Van de AMX zijn er twee types in Nederland: het personeelsvoertuigen het commandovoertuig. De taak van het PIROC is de chauffeursopleiding voor beide gepantserde rupsvoertuigen en de Daf YP408 te verzorgen. Het centrum belast zich ook met de scholing of herscholing van officieren en onderofficieren voor de functies van pelotons- en groepscommandant. Bij de opleiding zal zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van de betonbanen en de hindernisbaan, zodat zo weinig mogelijk heideveld wordt beschadigd. Op de Oirschotse heide kan gebruik worden gemaakt van de terreinbaan. die al in gebruik is bij de Rij- en Tractieschool.

De eerst aanwezend ingenieur van de genie te 's-Hertogenbosch, onder wiens leiding het Pantser Infanterie Rijopleidingscentrum (Piroc) nabij Eindhoven is gebouwd, is daarbij met een bijzonder probleem geconfronteerd geworden. Het probleem namelijk dat de rupsbanden van de gepantserde personeelsvoertuigen voorzien zijn van mes-achtige uitsteeksels die vooral een bedreiging vormden voor die plaatsen waar zich in de betonnen banen „uit zetvoegen" bevinden. Hij en zijn personeel vonden daar voor een oplossing die even eenvoudig als vernuftig is. In plaats van normale voegen overdwars zijn in de betonnen banen van het Piroc slingervormige voegen aangebracht. Deze bijzondere voegen verhinderen dat „messen" van de rups banden juist in zo’n voeg pakken en grote vernielingen aanrichten. Een ander probleem waarvoor de dienst geplaatst werd was dat van de bodemgesteldheid. Het grondwaterpeil van het betreffende terrein was ongewoon hoog en bovendien deed zich de omstandigheid voor dat het vliegveld Eindhoven voor een deel op die grond afwatert. Alle bezwaren heeft men kunnen overwinnen door van het gebied, waar de betonbanen gesitueerd zijn, een polder in het klein te maken. Langs de banen bevinden zich greppels die door middel van duikers onder de banen door, lozen op een ringsloot. De betonbanen zelf zijn geconstrueerd volgens een sandwich-systeem. Op een funderingslaag van twintig cm. beton is een asfaltlaag van vijf cm aangebracht. Pas daarop rust de eigenlijke rijbaan van 23 cm dik gewapend beton. In het Piroc bevinden zich vier rijbanen in de vorm van een krakeling en een hindernisbaan, voorzien bij voorbeeld van een „verkeerde" bocht „opstaphindernissen" etc. De banen zijn samen tien km lang. Ze hebben een oppervlakte van 75000 vierkante meter en er is 35000 kubieke meter beton in verwerkt.
De ene opleidingscompagnie. Die het Piroc voorlopig zal bemannen, bestaan uit drie pelotons. Elk peloton heeft een commandant, drie groepscommandanten-rijexaminatoren en twaalf rij-instructeurs. Het Prinses Irene-kamp kan in totaal zevenhonderd man herbergen.

Installatie van de B-compagnie in het Piroc 1965.

Naast de AMX zal ook de YP 408 in het Prinses Irenekamp, het Piroc, bij Eindhoven een vertrouwde verschijning worden. Begin vorige maand hebben de ratelende rupsen gezelschap gekregen van de geruislozer banden van deze pantservoertuigen. Officieel gebeurde dat op de 8e februari met de op richting van de B-instructie compagnie. Delegaties van de vaste bewoners van dit voormalige RAF-kamp en de Rij- en Tractieschool uit Eindhoven waren er die dag getuige van hoe de commandant van de nieuwe compagnie, kapitein N. Th. Hofman, zich meldde bij de commandant Piroc, lt. kol. G. C. Bijl de Vroe. [ .... lees verder ]

Drie opleidingen
Het PIROC kende vanaf juli 1963 drie opleidingen, te weten:
- Chauffeursopleiding rupsvoeruigen (AMX, zowel beroepspersoneel als dienstplichtig personeel)
- Chauffeursopleiding wielvoertuigen (YP-408, zowel beroepspersoneel als dienstplichtig personeel)
- Boordschutters t.b.v. beide voertuigen.

CH voor chauffeurspeloton; BS voor boordschutterpeloton; BK voor beroepskaderpeloton

"De chauffeuropleiding voor de YP 408 neemt acht weken in beslag. De eerste tijd rijden de leerlingen alleen op de betonbaan van het Piroc en op een circuit in een nabij gelegen mob-complex, Piroc 2 genoemd. Manoeuvreren en schakelen vormen de hoofdschotel van dit begin-programma. Bovendien leert men op Piroc 2 naast allerlei handelingen ook nog te letten op de verkeersborden, die daar in vele variaties kunnen worden geplaatst."

"Behalve de chauffeurs zullen ook de boordschutter/plaatsvervangend wagencommandanten (tevens radiotelefonist) in het Piroc voor de YP 408 worden opgeleid. Het zwaartepunt van deze op leiding ligt bij de bediening van het boordwapen, de radio en het onderhoud van het voertuig. Tevens krijgen zij een gedeeltelijke chauffeursopleiding zo dat zij later in geval van nood de taak van de bestuurder kunnen overnemen. Bovendien wordt de boordschutter geleerd om, als de groep is uitgestegen, het commando over de wagen te voeren."

Een nauwkeurig Russisch kaartbeeld van het PIROC Prinses Irenekamp uit 1979. Vele kaarten zijn beschikbaar via https://redatlasbook.com. Deze website geeft een aantal interessante inkijkjes wat de Russen in de periode 1950-1990 aan kaartmateriaal fabriceerden. Met dank aan Simon Lefèvre.

Henk Talsma [ link ]: "Over de BK (Beroepskader klas). Het was in de 70er jaren net zoals nu met een goed lopende economie voor Defensie krapper om aan mensen te komen. Waardoor er wervingscampagnes werden opgestart o.a. voor KVVers een soort semi beroeps, 4 tot 6 jaar.
Daarnaast had men met de steeds verdergaande mechanisatie ook meer technisch georiënteerd personeel nodig. En ging men over tot het aanwerven van TSers (Technisch specialist) meest ook 4 a 5 jaar.
Persoonlijk zou ik eerst voor 4 jaar tekenen, maar omdat bij een bepaalde functie ook een burger leerweg pakket gekoppeld was en ik had gekozen voor de civiele opleiding tot beroeps chauffeur (1e 1 X 3 Mnd. CCV-B beroepsgoederen vervoer) 1 X zware rijopleiding op YA 616 (kipper / tankauto) en 1 X 3 mnd. CCV-B personen en Eigen vervoer) plus nog een aantekening Gevaarlijke stoffen (tegenwoordig ADR certificaat) allemaal met tussenpozen in de Willem II kazerne in Tilburg. En ondertussen werd je Kpl 1e klas. Hiervoor moest je 5 jaar tekenen en was gekoppeld aan militair YP 408 chauffeur. Volgens mij was dit dan de Beroeps Kader klas.
Wij hadden al een C rijbewijs (YA 328) en gingen vrij vlot de openbare weg op. Naast de andere klas dienstplichtig YP chauffeurs die er ook werden opgeleid, waarvan de meeste hier begonnen met de rijopleiding en reden dan ook meer op de ‘krakelingen’ in het begin.
Las ook ergens op de site of die van het 45e Painfbat, dat onderofficieren soms een korte 3 weekse cursus kregen in rijden, .50, radio gebruik en tactische inzet voertuig."

Over Piroc 1 en 2:
Henk: "Zie hierboven de plattegrond van Veldhoven en het Prinses Irene Kamp ‘Zeelst’. Boven de naam Veldhoven zie je een 5 tal ‘krakelingen’, dat was waar we de eerste rij-beginselen YP kregen (we hadden al een rijbewijs YA 328 (Dikke Daf)). Dat gedeelte noemden wij PIROC 1, en de rest was barakkenkamp voor huisvesting en theorie verkeer, .50, radio les, sport, eetzaal, bioscoop e.d.
Dan had je nog richting het dorp Wintelre/Oirschot een soort mob. of munitie opslag complex. Ook allemaal van die weggetjes maar wat ruimer dan de ‘krakelingen’, daar gingen we bij donker rijden oefenen, en met gesloten luiken op periscoop.
Later met infra rood periscoop (in het i.r. licht van de zwarte koplampen). Die hadden één probleem, een vergroting factor van ongv. 3. Dus je was later bij de bocht dan je dacht, die lessen waren meestal kort want dan zaten er weer één of twee in de greppel voor de bocht.
Dit complex noemden wij Piroc 2
Ik ben er ook regelmatig heen geweest tijdens het wachtlopen, dan had je een klein kastje mee,
en moest je op Piroc 2 in een bepaalde volgorde sleutels die daaraan die hokken of bunkers hingen in steken en draaien voor de volgende."

1979-1983. Ten tijde dat er een Nederlandse Unifil detachement in Libanon gestationeerd was, werd er een Opleidingsdetachement Unifil geplaatst op het Prinses Irenekamp.

Op 26 april 1984 werd het 250.000ste rijbewijs sedert de oprichting uitgereikt door de Inspecteur Generaal T.J. de Geus.
De gelukkige kreeg ter herinnering dit fraaie YPR schaalmodel uitgereikt. [ klik voor groot ]
Foto's dankzij Wieger Offereins

Op 1 november 1985 werd de boordschuttersopleiding overgedragen aan het Opleidingcentrum Infanterie (OCI) te Harderwijk.

De PIROC organisatie omvatte eind jaren '80 1000 militairen en burgers (inclusief leerlingen); 106 rupsvoertuigen en 173 wielvoertuigen.

In 2003 wordt het hele complex gesloopt om plaats te maken voor een woonwijk.

 
Programma Open Dag PIROC 1975   PIROC Info boekje 1991 

De PIROC YP KN-75-59 met een plexiglas scherm rond de affuit voor de instructeur.

Typische Les-YP van de tweede generatie. Een (Nekaf?) voorruit met kap hield de leerling en de instructeur droog. Verder is een tweede set spiegels gemonteerd, soms vijf in totaal. Een flink aantal YP's was af-fabriek al met de bevestiging voor dubbele bediening uitgerust.

De zitplaats voor de instructeur met dubbele bediening (rem- en koppelingpedaal) op een foto van Harold Vermeulen uit 1986.

Een vroege foto van het interieur van een YP lesvoertuig uit 1967 van Sietse Stobbe [ klik voor groot ]

Foto's september 2018 door Simon Le Fèvre. Het frame met zitplaats voor de instructeur uitgelicht. Recent ontdekt en waarschijnlijk het enig overgebleven exemplaar. De vraag is of de bovenste zitting enkel als rugleuning is bedoeld of opgeklapt ook als zitting dienst deed. Wie weet zich dat nog te herinneren? info@dafyp408.nl

De frame-uiteinden passen aan de onderzijde in de buisjes van de kleine boordschutters rugleuning. Aan de bovenzijde wordt het frame met bouten aan de hull naast de affuitring gemonteerd.

Te zien op de foto van Harry Heida uit 1971

De twee stangen van de dubbele bediening in de 75-28 op een foto van Frits Tor uit 1975.

Modificatie voor de dubbele bediening. De doorvoer van de twee stangen in- en boven de stuurkolom.
(KN 75-54) Dank aan Jan de Weijer.

Deze bordjes hingen op de legeringsgebouwen chauffeursopleiding.

Foto met het bordje in 1976 dankzij Alfred van Bommel [ link ]

P.i.r.o.c. instructeurs armband, uit de beginjaren. Niet eerder gezien. Nu in de verzameling van Auke. Dank voor het delen! 

Foto: Charles Deleeuw, lichting 72-5. Een oefenopstelling ten behoeve van de boordschutter opleiding. '1BS' op de patroonbandtrommeldrager. Charles: "Ik kan het nog herinneren dat die affuit in de hoek van een leslokaal stond, de persoon weet ik nog, maar zijn naam niet meer." [ klik voor groot ] In de hoek een tweede opstelling? (wie?) en op de voorgrond een driepoot .50 affuit.

Foto: Sjra Clerkx op Facebook Dienstmakkers NL. "Even een DAF YP 408 bergen. Tijdens de rijles een ‘boompje’ geraakt, de boom is weg even later de YP 408 ook. Dit was ook het werk van de VZG. CIE. PIROC. Deze foto is genomen in 1965 of 1966." [ link archief ]

PIROC voertuig nummering

KN 75-75

Vanaf 1983 werden PIROC voertuigen voorzien van een nummer in combinatie met het tactisch teken. Deze nummering kan van pas komen bij het identificeren van voertuigen waarvan het kenteken niet te lezen is en bij het plaatsen van foto's in een tijdvak. Weet je hier meer van, mailen! Nummers tot nu toe bekend:

# kenteken bijzonderheden
103 KN 88-95  
104 KN 88-26  
105 KN 90-37  
107 KN 75-82 ('83) werd in '84 118
110 KN 86-02  
111 KN 88-25  
115 KN 88-99  
117 KN 75-80 werd in '86 KN 89-01
118 KN 75-82  
119 KN 76-17  
120 KN 89-04  
125 KN 88-98  
126 KN 75-84  
127 KN 88-24  
129 KN 88-28  
131 KN 88-31  
132 KN 88-96  
134 KN 75-75  
151 KN 75-62  
152 KN 75-65  
153 KN 75-76  

PIROC vormt parate pantserchauffeurs
uit "het dafblad" 15 februari 1966

"Als een martiale optocht van voorwereldlijke reuzenschildpadden beweegt de kolonne achtwielige DAF YP 408's zich door het Limburgse land. De krijgshaftige pantserwagens trekken een matgroene serpentine door de slapende, witgekalkte dorpjes. Hun grommende motoren echoën in de heuvels en dalen met het bronsgroen eikenhout. Voor de jongens wier gehelmde hoofden uit de nauwe bestuurders- en geschutsposten van de platgeneusde pantserwagens steken, is deze rit een mijlpaal in hun militaire diensttijd. Want de driedaagse oefening waaraan zij deelnemen betekent de afsluiting van de acht weken durende PIROC cursus, waarin zij werden opgeleid tot gespecialiseerde pantserwagenchauffeur en boordschutter/radiotelefonist."

Het landschap in Zuid-Limburg heeft de toerist veel te bieden. Of de PIROC-leerlingen daar veel van gezien hebben valt echter te bezien.

Het PIROC, officiële afkorting van Pantser Infanterie Rij- en Opleidings Centrum, is gelegerd in het Prinses Irene kamp aan de westelijke periferie van Eindhoven, hemelsbreed 8 kilometer van de oostelijk van onze Nederlandse lichtstad gelegen fabriekshallen waar de DAF YP 408 wordt gebouwd. Wie het Prinses Irene kamp betreedt waant zich eerder in een luxueus bungalowpark dan in een militaire legerplaats. Tussen de moderne, roodstenen gebouwen waar staf en cursisten zijn gehuisvest liggen grote groene gazons met bomen en brede wegen.

De dienstplichtigen zijn ondergebracht in comfortabele bungalowbarakken met centrale verwarming, douches en een eigen pantry. Maar niet alleen in de huisvesting ademt het PIROC de sfeer van een modern modelkamp, ook in de dynamische aanpak van de opleiding. De commandant van het Piroc, de luitenant-kolonel J. H. Drent, zegt: 'Wij streven ernaar om van het ons beschikbare lesmaterieel een maximum rendement te krijgen'. Wat dat betreft is er niet veel verschil tussen dit militaire centrum en een efficiënt geleid burgerbedrijf.

De commandant heeft aan de muur van zijn werkkamer indrukwekkende grafieken hangen, die hem in één oogopslag een beeld geven van het beschikbare lesmateriaal, dat het immers zwaar te verduren krijgt en daarom veel zorg en onderhoud vereist. Met behulp van deze statistische gegevens kan het onderhoud zo doelmatig mogelijk worden gepland. En dat is belangrijk, want daardoor wordt voorkomen dat het instructieprogramma in het honderd loopt door het uitvallen van leswagens.

Een korte pauze in de driedaagse oefening 'ergens' in Zuid-Limburg. Een kop warme soep vindt gretig aftrek.

In 320 lesuren moeten de jongens in het Piroc worden klaargestoomd om met de zware, achtwielige DAF's en AMX rupstrekkers vaardig te leren manoeuvreren door terrein en in het verkeer en wordt hen geleerd de aan hen toevertrouwde DAF'S, die per stuk een waarde van 140.000 gulden vertegenwoordigen en de AMX-en, die 350.000 gulden kosten, in topconditie te houden.

Majoor N. Th. Hofman, commandant van de B-compagnie, de YP 408 opleidingscie, acht de lessen onderhoud en voertuigkennis terecht van de allergrootste betekenis. Wat dat betreft heeft het Piroc een opvoedende taak, die verder gaat dan alleen de opleiding van het bedienend personeel. De motorisering van de infanterie met deze gepantserde personeelvoertuigen die een grote mobiliteit mogelijk maken, heeft zowel strategisch als organisatorisch verstrekkende gevolgen voor dit wapen. Vroeger hoefde je als commandant alleen voor wat proviand te zorgen en je kon op mars gaan. Tegenwoordig is dat wel anders. Een eerste vereiste is nu, dat het rollend materiaal steeds paraat is. Dat is alleen te bereiken door een zeer nauwkeurig onderhoud en een zorgvuldige, regelmatige controle van de wagens.

Naast de opleidingen van 8 weken voor de dienstplichtige chauffeurs en boordschutters verzorgt het Piroc dan ook zgn. herscholingscursussen voor de commandanten en het kader van de infanterie-eenheden waar de gepantserde personeelsvoertuigen in gebruik zijn', vertelt ons de eerste luitenant P. J. M. Beekers. Deze cursussen duren drie weken en maken de officieren en onderofficieren vertrouwd met de bediening van de YP 408 en het verbindingsmateriaal, het onderhoud en de tactische gebruiksmogelijkheden. De beroepsmilitairen krijgen bovendien de gelegenheid het rijbewijs te halen voor dit speciale voertuig. De cursus van de dienstplichtige chauffeurs is natuurlijk primair gericht op de praktijk van alledag en omvat naast de zgn. individuele algemene militaire vorming (IAMV) zoals gezegd onderhoud, verkeerslessen en de eigenlijke rijopleiding.

De rijlessen beginnen op de wit betonnen proefbaan die als een gigantische krakeling naast het kamp is aangelegd en waarop allerlei kunstmatige wegsituaties en hindernissen zijn aangebracht. De chauffeurs leren hier de pantserwagens volkomen in hun macht te krijgen eer zij met de 11 ton wegende 8 x 6 DAF's met hun 165 pk op de grote weg en vervolgens in stadsverkeer en in terrein worden losgelaten.

Die oefenbaan is er niet voor niets, want het rijden met zo'n YP 408 valt voor een beginneling waarachtig niet mee! Zelfs een geroutineerde vrachtwagenchauffeur, die toch gewend is met grote, lange gevaartes op de weg te zitten, moet zich er wezenlijk op instellen. Een van de dienstplichtige cursisten, Johan de Nood uit Waterlandskerke bij Oostburg (Zeeuws-Vlaanderen), die in het burgerleven dagelijks achter het stuur zit van de 120 pk frontstuur DAF van het ouderlijk transportbedrijf, gaf onomwonden toe: 'Het rijden met zo'n YP is wel iets heel anders'. En dat komt heus niet alleen vanwege die vier bestuurde voorwielen, de zeswielaandrijving of de vijf hoge en vijf lage versnellingen waaruit de chauffeur kan kiezen. Het is vooral de ongewone zitpositie, waarbij de bestuurder eigenlijk alleen met zijn hoofd boven de romp van het voertuig uitkijkt, waardoor het zeer moeilijk is om de 6.10 m lengte en 2.40 m breedte van deze vreemd gevormde pantserschildpad te overzien. 'ik heb wel beroepschauffeurs meegemaakt die daar helemaal niet aan kunnen wennen', vertelde ons rij-instructeur korporaal Winekens. 'Die jongens houden een soort ruimtevrees en kunnen we niet opleiden tot goede pantserwagenchauffeurs'.

Dankzij een strenge voorselectie is het aantal afvallers van de Piroc opleiding echter gering. In het eerste jaar van de YP 408 cursussen werden er in 6 opleidings- groepen bijna 140 chauffeurs aan de parate bataljons afgeleverd. De eisen die op het gebied van verkeerstheorie aan de cursisten worden gesteld zijn niet voor de poes en zouden menig bezitter van een burgerrijbewijs met de mond vol tanden doen staan.

De Piroc staf is zich zijn verantwoordelijkheid ten opzichte van de verkeersveiligheid terdege bewust en is er, begrijpelijk, trots op dat in de ruim 400.000 km die sinds het begin van de opleiding in februari 1965 door de ong. 150 YP 408 cursisten zijn afgelegd, zich geen enkel ernstig ongeluk heeft voorgedaan.

Tijdens de opleiding wordt iedere cursist zeer nadrukkelijk op de belangrijkheid van goed onderhoud gewezen.

Wat de onderhoudsopleiding betreft, gaat men bij het Piroc voor de chauffeurs tot het zgn. eerste echelon. Dat behelst eenvoudig onderhoud, zoals oliepeilingen, controle van de verlichting, doorsmeren, ontluchten van het brandstofsysteem, het reinigen van het luchtfilter en dergelijke zaken, alsmede het schoonmaken en controleren van aandrijving, motor, etc. 'Dat is meer dan de meeste burgerchauffeurs doen', hoorden we van een andere dienstplichtige cursist, Loek Lambregts uit Breda, die voordat hij onder de wapenen kwam als bijrijder op een DAF torpedofront van de Hero fabrieken zat maar van plan is om na zijn diensttijd verder te gaan als automonteur. 'ik heb hier in Eindhoven echt wel wat geleerd', zei hij.

Wij ook. Wat de bezoeker aan het Piroc opleidingscentrum vooral opvalt is het hartverwarmende enthousiasme van zowel de officiersstaf als van de dienstplichtige cursisten voor hun werk en speciaal voor de YP 408. De mannen van de B-compagnie zijn van hoog tot laag besmet met de Piroc-virus. Zij praten ook wel over andere dingen, maar de opleiding en de geweldige capaciteiten van de DAF nemen toch de belangrijkste plaats in bij hun gesprekken.

Inspectie van de wagens in de vroege ochtend. Aan het alziende oog van majoor Hofman, commandant van de B-compagnie ontgaat niets.
 

Zo kan men in de officiersmess horen, dat de YP een van de meest geslaagde pantserwagenontwerpen is. Ook op het exercitie-terrein waar de dienstplichtigen in hun veldgroene overalls de in het gelid staande DAF's boenen en poetsen met het fanatieke elan van een jonge huisvrouw en op de proefbaan, waar zij met ernstige gezichten en de overgave van een hogeschoolpikeur de rijdende bunkers leren dresseren, worden veel lovende dingen gezegd over dit fascinerende, stoere vehikel: de vering is zo comfortabel als die van een personenauto; het is een moordkar als je hem eenmaal leert kennen; je kunt ermee lezen en schrijven; het ding kan geweldige terreingemiddelden maken, veel hoger dan sommige andere typen die op papier misschien sneller zijn.

De Piroc instructeurs verstaan de kunst hun leerlingen meer bij te brengen dan alleen het rijden met pantserwagens. Zij maken er chauffeurs van met toewijding en verantwoordelijkheidsgevoel en dat is iets wat iedere Nederlandse belastingbetaler waardeert. Het doet je als Nederlander bovendien goed te zien welke belangrijke rol deze pantserwagens van eigen bodem spelen bij de modernisering van ons kostbare defensie-apparaat.

Hier ging het allemaal om. Militair rijbewijs van Martin Hoegen [ link ]

Dankzij Ronald Hagen [ link ] 1966

Bé de Boer, YP chauffeur lichting 74-5 [ link ] is geslaagd [ klik voor groot ]

Dankzij Roel van Essen [ link ] 1981

Foto's dank aan: Theo Kanters, Wil de Bruyn, Harold Vermeulen, Ed Draisma, Fred van Vliet. Dafblad dankzij aan Jan & Barry van der Aart.

1967
Ter gelegenheid van de geboorte van prins Willem-Alexander worden vier voertuigen van het PIROC ingezet bij de feestelijkheden voor het stadhuis van Veldhoven [ klik hier ]


2003
Het PIROC werd gesloopt en maakte plaats voor een woonwijk. Een uitgebreide fotoserie op deze pagina [ klik hier ]

TERUG